ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 42. Penubuhan Mahkamah Syariah.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat Majlis boleh melalui pemberitahuan dalam Warta menubuhkan Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah bagi Negeri Pahang pada tempat yang difikirkan sesuai dan boleh menetapkan sempadan tempatan bidangkuasa Mahkamah itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.