ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSeksyen 121. Pengecualian.


Majlis boleh mengecualikan mana-mana orang atau golongan orang daripada mana-mana peruntukan Bahagian ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.