ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VIII - PENDIDIKAN AGAMASeksyen 112. Jawatankuasa Penasihat Pendidikan Agama.


(1) Majlis hendaklah melantik suatu jawatankuasa dikenali sebagai Jawatankuasa Penasihat Pendidikan Agama untuk mengkaji semua aspek keperluan pendidikan agama Islam yang terdiri daripada -
(2) Setiausaha Majlis hendaklah menjadi Setiausaha Jawatankuasa dan hendaklah bertanggungjawab bagi melaksanakan keputusan Jawatankuasa.

(3) Jawatankuasa hendaklah mempunyai kuasa mengeluarkan surat kebenaran bagi maksud mengajar mengenai apa-apa aspek agama Islam dan juga menarik balik surat kebenaran tersebut.

(4) Majlis boleh membuat ketetapan dan memberi arahan kepada Jawatankuasa berkenaan dengan -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.