ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGORSeksyen 39. Mendapatkan surcaj.


Amaun apa-apa surcaj yang dikenakan di bawah seksyen 36 dan tidak ditarik balik di bawah seksyen 38 hendaklah menjadi hutang yang kena dibayar kepada Majlis daripada orang yang disurcaj dan boleh didakwa dan didapatkan di dalam mana-mana mahkamah atas guaman Majlis dan boleh juga, jika diarahkan oleh Majlis, didapatkan melalui potongan—
dengan ansuran bulanan yang sama banyak yang tidak melebihi satu perempat daripada jumlah gaji atau pencen bulanan, mengikut mana-mana yang berkenaan, orang itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.