ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 32. Saraan dan elaun.


Maka hendaklah dibayar kepada ahli-ahli Majlis atau jawatankuasanya atau mana-mana orang lain apa-apa saraan atau elaun sebagaimana yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui kaedah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.