ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 84. Kaedah.


Majlis, dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan, boleh membuat kaedah-kaedah untuk mengawalselia semua perkara berhubung dengan pemungutan, pentadbiran dan pembahagian zakat dan fitrah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.