Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN VII - MESYUARATKaedah 27. Mesyuarat agung khas.

(1) Mesyuarat agung khas sesuatu masjid boleh diadakan pada bila-bila masa dengan perintah Nazir atau dengan permintaan bertulis oleh 40 orang atau satu perempat jumlah anak kariah masjid itu yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, mengikut mana-mana yang kurang, untuk membincangkan sesuatu perkara penting setelah dipersetujui oleh mesyuarat Pegawai Masjid dan Jawatarrkuasa Kariah masjid itu.

(2) Subkaedah 26(3) hingga 26(5) hendaklah terpakai bagi mesyuarat agung khas yang diadakan di bawah subkaedah (1).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.