Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 11. Pindaan kaedah 13.

Kaedah 13 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dalam subkaedah (2), dengan memasukkan selepas perenggan (k) perenggan yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.