Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 19. Kaedah baru 33A.

Kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dengan memasukkan selepas kaedah 33 kaedah yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.