Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Mukadimah

DULI YANG MAHA MULIA

(Mohor Kerajaan)
SULTAN SHARAFUDDIN IDRIS SHAH IBNI ALMARHUM SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ALHAJ
Sultan Selangor Darul Ehsan

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 64 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Majlis, dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Sultan, dan pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 82 Enakmen itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan, atas nasihat Majlis, membuat kaedah-kaedah yang berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.