Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995Mukadimah

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 64 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Majlis dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Sultan, dan pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 82 Enakmen itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan, atas nasihat Majlis, membuat kaedah-kaedah yang berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.