Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN VII - MESYUARATKaedah 25. Mesyuarat khas Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah.

(1) Mesyuarat khas Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah sesuatu masjid boleh diadakan pada bila-bila masa apabila berbangkit sesuatu perkara mustahak, dan setiap mesyuarat sedemikian hendaklah diadakan hanya untuk membincangkan satu perkara tertentu sahaja.

(2) Subkaedah 24(3) hingga 24(6) hendaklah terpakai bagi mesyuarat khas yang diadakan di bawah subkaedah (1).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.