Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN V - FUNGSI PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 14. Penglibatan anak kariah dalam pentadbiran masjid.

(1) Dalam atau bagi maksud melaksanakan fungsi-fungsinya mentadbirkan masjid di bawah seksyen 64 Enakmen dan di bawah Kaedah-Kaedah ini, pegawai masjid dan Jawatankuasa Kariah sesuatu masjid hendaklah-


(2) Bagi maksud perenggan (1)(a), Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah sesuatu masjid boleh mengundang mana-mana anak kariah masjid itu untuk menghadiri mesyuarat mereka.

(3) Apa-apa keputusan MAIS di bawah perenggan (1)(c) adalah muktamad dan hendaklah dipatuhi oleh Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.