Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 18. Pindaan kaedah 29.

Kaedah 29 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dengan memasukkan selepas subkaedah (3) subkaedah yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.