Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI SELANGOR

TAMBAHAN PERUNDANGAN

KANUN PROSEDUR MAL SYARIAH 1991 [EN. 7/1991]


SEL. P.U. 18/95
KAEDAH-KAEDAH PROSEDUR MAL SYARIAH (BORANG) 1995

Tarikh penyiaran : 31 Ogos 1995
Tarikh mula kuat kuasa :1 September 1995
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Penggunaan Borang-Borang.

JADUAL

Borang 1
Borang 2
Borang 3
Borang 4
Borang 5
Borang 6
Borang 7
Borang 8
Borang 9
Borang 10
Borang 11
Borang 12
Borang 13
Borang 14
Borang 15
Borang 16
Borang 17
Borang 18
Borang 19
Borang 20
Borang 21
Borang 22
Borang 23
Borang 24
Borang 25
Borang 26
Borang 27
Borang 28
Borang 29
Borang 30
Borang 31
Borang 32
Borang 33
Borang 34
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.