Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI SELANGOR

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM 1989 [EN. 2/1989]
Seksyen 64

SEL. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) 1995

Tarikh penyiaran : 23 Februari 1995
Tarikh mula kuat kuasa :23 Februari 1995
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA MAIS TENTANG KARIAH MASJID

Kaedah 3. Penubuhan lawatankuasa MAIS Tentang Kariah Masjid.
Kaedah 4. Fungsi Jawatankuasa MAIS.
Kaedah 5. Mesyuarat Jawatankuasa MAIS.

BAHAGIAN III - PENTADBIRAN MASJID

Kaedah 6. Pegawai masjid dan Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 7. Penyelia dan penasihat.

BAHAGIAN IV - PEMILIHAN NAZIR DAN JAWATANKUASA KARIAH

Kaedah 8. Pemilihan.
Kaedah 9. Kelayakan.
Kaedah 10. Nazir dan Jawatankuasa Kariah sedia ada.
Kaedah 11. Tempoh jawatan.
Kaedah 12. Kekosongan jawatan.

BAHAGIAN V - FUNGSI PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH

Kaedah 13. Fungsi Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 14. Penglibatan anak kariah dalam pentadbiran kariah masjid.
Kaedah 15. Tugas-tugas Nazir.
Kaedah 16. Tugas-tugas Imam.
Kaedah 17. Tugas-tugas Bilal.
Kaedah 18. Tugas-tugas Siak.
Kaedah 19. Tugas-tugas Setiausaha.
Kaedah 20. Tugas-tugas Bendahari.
Kaedah 21. Tugas-tugas anggota lain Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 22. Tugas-tugas Pemeriksa Kira-Kira.

BAHAGIAN VI - BIRO-BIRO

Kaedah 23. Penubuhan biro.

BAHAGIAN VII - MESYUARAT

Kaedah 24. Mesyuarat Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 25. Mesyuarat khas Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 26. Mesyuarat agung tahunan.
Kaedah 27. Mesyuarat agung khas.

BAHAGIAN VIII - KEWANGAN

Kaedah 28. Elaun atau gaji Imam, Bilal atau Siak.
Kaedah 29. Akaun, penyata kewangan dan wang masjid.
Kaedah 30. Pengauditan akaun.

BAHAGIAN IX - PENGAWALAN

Kaedah 31. Pemeriksaan oleh ahli dan pegawai MAIS dan pegawai JAIS.
Kaedah 32. Tindakan Pegawai Masjid dsb. yang tidak berpatutan.
Kaedah 33. Penggantungan atau penamatan jawatan.

BAHAGIAN X - PELBAGAI

Kaedah 34. Fungsi masjid.
Kaedah 35. Bantahan, dsb., hendaklah dikemukakan kepada MAIS.
Kaedah 36. Kewajipan Imam, Bilal dan Siak untuk mematuhi kaedah 16, 17 dan 18.
Kaedah 37. Pemakaian bagi surau.
Kaedah 38. Alamat surat-menyurat kepada MAIS.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.