Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI SELANGOR

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 [EN 1/2003]


SEL. P.U. 23/2008
KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI SELANGOR) 2008

Tarikh penyiaran : 20 November 2008
Tarikh mula kuat kuasa :20 November 2008
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Bahagian I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Kaedah 2. Tafsiran

Bahagian II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE

Kaedah 3. Penubuhan Jawatankuasa
Kaedah 4. Keahlian Jawatankuasa
Kaedah 5. Penamatan khidmat dan peletakan jawatan
Kaedah 6. Mesyuarat Jawatankuasa
Kaedah 7. Fungsi Jawatankuasa

Bahagian III - PEGUAM SYARIE

Kaedah 8. Kelayakan sebagai Peguam Syarie
Kaedah 9. Permohonan
Kaedah 10. Bantahan
Kaedah 11. Perakuan
Kaedah 12. Pemberitahuan
Kaedah 13. Sijil Peguam Syarie
Kaedah 14. Perisytiharan oleh Mahkamah Tinggi Syariah
Kaedah 15. Sijil Amalan Guaman Syarie
Kaedah 16. Daftar Peguam Syarie

Bahagian IV - PROSEDUR TATATERTIB

Kaedah 17. Tindakan tatatertib
Kaedah 18. Aduan terhadap Peguam Syarie
Kaedah 19. Siasatan
Kaedah 20. Kuasa Majlis mengeluarkan perintah
Kaedah 21. Permohonan untuk dikeluarkan nama dari Daftar
Kaedah 22. Permohonan untuk dilantik semula sebagai Peguam Syarie

Bahagian V - PERUNTUKAN AM

Kaedah 23. Mengemukakan Sijil Amalan Guaman Syarie
Kaedah 24. Pembaharuan Sijil Amalan Guaman Syarie
Kaedah 25. Sekatan
Kaedah 26. Penalti
Kaedah 27. Pemansuhan dan kecualian

Jadual 1
Jadual 2
Jadual 3
Jadual 4
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.