Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 10. Pindaan kaedah 12.

Kaedah 12 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dalam subkaedah (1) dengan menggantikan perkataan “tinggal tetap” dalam perenggan (b), perkataan “bermastautin atau bermukim”.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.