Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN. 12/1986]
Seksyen 103(7)

Tr. P.U. 22/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (SAMAN) 1987

Tarikh penyiaran : 3 Disember 1987
Tarikh mula kuat kuasa :3 Disember 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Kaedah 2. Notis memerintah hadir di Mahkamah

Jadual
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.