Tr. P.U. 22/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (SAMAN) 1987




Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa

Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Saman) 1987 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh ia disiarkan dalam Warta.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.