Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU) 1422H/2001M [EN. 22/2001]
Seksyen 89

Tr. P.U. 1/2004
PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (JAWATANKUASA MASJID) 2004

Tarikh penyiaran : 29 Julai 2004
Tarikh mula kuat kuasa :29 Julai 2004
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________
Mukadimah

Peraturan 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Peraturan 2. Tafsiran
Peraturan 3. Jawatankuasa masjid dan ahli-ahli dan kuasa Pesuruhjaya
Peraturan 4. Pengurusan masjid
Peraturan 5. Kekerapan mesyuarat
Peraturan 6. Mesyuarat khas atau tergempar
Peraturan 7. Pemberitahu mesyuarat
Peraturan 8. Urusan mesyuarat khas atau tergempar
Peraturan 9. Prosedur di mesyuarat
Peraturan 10. Penasihat kepada Jawatankuasa
Peraturan 11. Tandatangan cek
Peraturan 12. Minit
Peraturan 13. Tanggungjawab Bendahari
Peraturan 14. Pemeriksa Kira-kira
Peraturan 15. Penggunaan wang masjid, kuasa belanja wang masjid dan penyata kewangan
Peraturan 16. Surat perlantikan dan senarai nama ahli
Peraturan 17. Pembatalan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.