Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK, 1955
Seksyen 155A

Tr. P.U. 4/80
PERATURAN-PERATURAN (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) PENTADBIRAN HUKUM SYARAK, 1980

Tarikh penyiaran : 23 April 1981
Tarikh mula kuat kuasa :1 April 1981
___________________________
SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN
___________________________
Mukadimah.

Peraturan 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Peraturan 2. Bayaran kompaun.
Peraturan 3. Borang-borang.

JADUAL - Borang No. 1
JADUAL - Borang No. 2
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.