Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN 12/1986]
Seksyen 225

Tr. P.U. 24/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) 1987

Tarikh penyiaran : 3 Disember 1987
Tarikh mula kuat kuasa :3 Disember 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukaddimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Kaedah 2. Bayaran kompaun
Kaedah 3. Borang bagi tawaran mengkompaun
Kaedah 4. Borang menerima tawaran
Kaedah 5. Ketidakpatuhan

Jadual

Borang 1
Borang 2
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.