Tr. P.U. 22/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (SAMAN) 1987
Jadual
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986
(Seksyen 103(5))

NOTIS MEMERINTAH HADIR DI MAHKAMAH

Kepada ........................................................................................... No. Kad Pengenalan ...................................................... di .....................................................................................

BAHAWASANYA SAYA ada mempunyai bukti-bukti yang menasabah untuk mempercayai bahawa kamu telah melakukan kesalahan yang berikut di bawah seksyen ........................... Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986/Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 di (tempat) .................................... pada (tarikh) ............................. pada (waktu) ........................................... kesalahan .....................................................

Kamu adalah dengan ini DIPERINTAHKAN hadir sendiri atau dengan Peguam Syar'i di hadapan Mahkamah Rendah Syar'iah di ..................................................... pukul sembilan pagi pada (tarikh) .................................................................

Tarikh dan waktu dikeluarkan ................................................................

..............................................
Nama dan Pangkat
Pegawai Polis atau
Pegawai Berkuasa

Bertarikh 19 Ogos 1987.
[MB. TR. (S) 6/60 Bhg. 8; PUN. TR. (S) 142/2.]

Dengan Titah Perintah,
DATO' SERI AMAR DI RAJA,
Menteri Besar,
Terengganu
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.