Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN. 12/1986]
Seksyen 225

Tr. P.U. 11/87
KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYAR'I 1987

Tarikh penyiaran : 16 Julai 1987
Tarikh mula kuat kuasa :1 Ogos 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Daftar sijil-sijil.
Kaedah 3. Sijil.
Kaedah 4. Permohonan sijil.
Kaedah 5. Kelayakan.
Kaedah 6. Panel.
Kaedah 7. Pengecualian.
Kaedah 8. Kawalan Peguam Syar'i.
Kaedah 9. Rayuan.
Kaedah 10. Bentuk sijil.
Kaedah 11. Mengemukakan sijil.

JADUAL.
Borang 1.
Borang 2.
Borang 3.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.