Tr. P.U. 22/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (SAMAN) 1987
Mukadimah

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 103(7) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat Kaedah-Kaedah berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.