Tr. P.U. 22/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (SAMAN) 1987
Kaedah 2. Notis memerintah hadir di Mahkamah

Tiap-tiap notis yang diserahkan oleh seseorang pegawai polis atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Pesuruhjaya mengikut peruntukan seksyen 103(5) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, hendaklah di dalam borang dalam Jadual.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.