Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN. 12/1986]
Seksyen 225 (m)

Tr. P.U. 8/93
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (PERATURAN-PERATURAN TANAH PERKUBURAN ISLAM) 1992

Tarikh penyiaran : 13 Mei 1993
Tarikh mula kuat kuasa :13 Mei 1993
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Tafsiran.
Kaedah 3. Pesuruhjaya Pengawal tanah Perkuburan.
Kaedah 4. Pesuruhjaya hendaklah menyenggara daftar kubur.
Kaedah 5. Penyenggaraan tanah perkuburan.
Kaedah 6. Kebenaran penutupan tanah perkuburan.
Kaedah 7. Pelan petak kubur.
Kaedah 8. Daftar jenazah yang dikebumikan.
Kaedah 9. Kebenaran kebumi jenazah.
Kaedah 10. Salahguna kubur.
Kaedah 11. Peruntukan ini adalah terakhir dan muktamad.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.