Akta Pindaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A612
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) (PINDAAN) 1984

Tarikh Persetujuan Diraja :24 Disember 1984
Tarikh diterbitkan dalam Warta:31 Disember 1984
Tarikh mula berkuat kuasa: 1 Januari 1986 [P.U.(B) 600/85]
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukaddimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.