AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 108. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah Persekutuan.


(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah Persekutuan, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Akta ini jika -

(2) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1) sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di bawah ini jika perkahwinan itu tetap bersalahan dengan seksyen 23 sekiranya perkahwinan itu telah dilakukan dalam Wilayah Persekutuan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.