AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 83. Kuasa meminda Jadual Ketiga.


Majlis boleh, dari masa ke semasa, meminda Jadual Ketiga melalui pemberitahuan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.