AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN XI - AMSeksyen 100. Kecualian kaedah-kaedah dan perlantikan-perlantikan.


Semua kaedah-kaedah, perisytiharan, perintah, notis, borang, surat kebenaran dan perlantikan yang dikeluarkan atau dibuat di bawah atau menurut kuasa mana-mana undang-undang bertulis yang dimansuhkan oleh Akta ini hendaklah terus berkuatkuasa, setakat yang ia tidak bertentangan dengan peruntukan-peruntukan Akta ini, sehingga dibatalkan atau digantikan oleh kaedah-kaedah, perisytiharan, perintah, notis, borang, surat kebenaran, atau perlantikan yang dikeluarkan atau dibuat di bawah peruntukan-peruntukan Akta ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.