AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 43. Perlantikan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.


(1) Yang di-Pertuan Agong boleh, atas nasihat Menteri, selepas berunding dengan Majlis, melantik Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

(2) Seseorang itu layak dilantik di bawah subseksyen (1) jika--
(3) Orang-orang yang, sebelum sahaja mula berkuatkuasanya seksyen ini, memegang jawatan Kathi di bawah subseksyen (1) seksyen 43 Enakmen dan melaksanakan fungsi-fungsi kehakiman hendaklah, apabila mula berkuatkuasanya seksyen ini, terus memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah seolah-olah mereka telah dilantik di bawah subseksyen (1).

(4) Semua perlantikan di bawah seksyen ini hendaklah disiarkan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.