AKTA 355
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965 (DISEMAK - 1988)Tajuk panjang & Mukadimah.


Suatu Akta untuk memberi bidang kuasa kepada Mahkamah-Mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang - undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah hukum syarak.

[1hb April 1965]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.