AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.


(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dan terpakai hanya bagi Wilayah Persekutuan.

(2) Akta ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.