Akta Original

LAWS OF MALAYSIA


AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

Tarikh Persetujuan Diraja : 7 Julai 1993
Tarikh diterbitkan dalam Warta :15 Julai 1993
Tarikh mula berkuatkuasa :15 Oktober 1993 [P.U.(B) 452/1993]


___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________

Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

Seksyen 4. Penubuhan Majlis.
Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan kuasa-kuasa Majlis.
Seksyen 6. Jawatankuasa-jawatankuasa.
Seksyen 7. Kewajipan Majlis bagi kemajuan sosio-ekonomi orang-orang Islam.
Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan-perbadanan.
Seksyen 9. Kuasa-kuasa meminjam.
Seksyen 10. Keanggotaan Majlis.
Seksyen 11. Penamatan perlantikan.
Seksyen 12. Pembatalan perlantikan.
Seksyen 13. Perlantikan hendaklah diwartakan.
Seksyen 14. Setiausaha.
Seksyen 15. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat.
Seksyen 16. Mempengerusikan mesyuarat.
Seksyen 17. Kuorum.
Seksyen 18. Penjalanan urusan.
Seksyen 19. Memanggil mesyuarat.
Seksyen 20. Kuasa-kuasa Pengerusi.
Seksyen 21. Tugas-tugas dan kuasa-kuasa Setiausaha.
Seksyen 22. Minit.
Seksyen 23. Aturan urusan dan pengundian.
Seksyen 24. Salinan-salinan diperakui bagi ketetapan-ketetapan.
Seksyen 25. Cuti.
Seksyen 26. Bertindak dalam hal tergempar.
Seksyen 27. Pewakilan kewajipan-kewajipan dan kuasa-kuasa.
Seksyen 28. Kerahsiaan.
Seksyen 29. Pengkhidmat awam.
Seksyen 30. Majlis boleh menentukan prosedurnya sendiri.
Seksyen 31. Kuasa Majlis.

BAHAGIAN III - PERLANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA DAN JAWATANKUASA PERUNDINGAN HUKUM SYARAK

Seksyen 32. Perlantikan Mufti dan Timbalan Mufti.
Seksyen 33. Kuasa Mufti.
Seksyen 34. Fatwa.
Seksyen 35. Bentuk fatwa.
Seksyen 36. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa.
Seksyen 37. Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak.
Seksyen 38. Permintaan pendapat daripada Mufti.
Seksyen 39. Nas-nas yang hendaklah diikuti.

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 40. Penubuhan Mahkamah Syariah
Seksyen 41. Perlantikan Ketua Hakim Syarie.
Seksyen 42. Perlantikan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 43. Perlantikan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 44. Perlantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 45. Pendaftar-Pendaftar.
Seksyen 46. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 47. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 48. Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 49. Permohonan untuk kebenaran merayu.
Seksyen 50. Perakuan-perakuan pewarisan.
Seksyen 51. Bidang kuasa pengawasan dan peyemakan Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 52. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 53. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 54. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 55. Keputusan dengan majoriti.
Seksyen 56. Penerusan prosiding dalam Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.
Seksyen 57. Kaedah-kaedah rayuan.

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Seksyen 58. Perlantikan Pendakwa-Pendakwa Syarie dan Pegawai-Pegawai Penguatkuasa Agama.
Seksyen 59. Peguam Syarie.

BAHAGIAN VI - KEWANGAN

Amanah Khairat

Seksyen 60. Penubuhan Baitulmal.
Seksyen 61. Wakaf dan nazr.
Seksyen 62. Perletakhakan.
Seksyen 63. Sekatan-sekatan ke atas pewujudan amanah khairat.
Seksyen 64. Pendapatan daripada wakaf dan nazr.
Seksyen 65. Modal wakaf dan nazr 'am.
Seksyen 66. Pengertian suratcara.
Seksyen 67. Akaun dan laporan tahunan.
Seksyen 68. Harta wakaf dan nazr.
Seksyen 69. Anggaran-anggaran.
Seksyen 70. Perbelanjaan Majlis.
Seksyen 71. Jurubank.

BAHAGIAN VII - MASJID

Seksyen 72. Peramanahan masjid-masjid dan tanah-tanah yang berkaitan.
Seksyen 73. Sekatan ke atas penubuhan masjid.
Seksyen 74. Penyenggaraan masjid dan kawasannya.
Seksyen 75. Sempadan kariah masjid.
Seksyen 76. Perlantikan Pegawai Masjid.
Seksyen 77. Tauliah.
Seksyen 78. Tempoh jawatan Pegawai Masjid.
Seksyen 79. Kawalan dan arahan ke atas Pegawai Masjid.
Seksyen 80. Penghapusan jawatan Nazir.
Seksyen 81. Jawatankuasa kariah.
Seksyen 82. Pengecualian.
Seksyen 83. Kuasa meminda Jadual Ketiga.

BAHAGIAN VIII - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 84. Pungutan Khairat.

BAHAGIAN IX - MASUK ISLAM

Seksyen 85. Kehendak-kehendak bagi masuk Islam.
Seksyen 86. Saat masuk Islam.
Seksyen 87. Tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan seorang muallaf.
Seksyen 88. Pendaftar dan Daftar Muallaf.
Seksyen 89. Pendaftaran Muallaf.
Seksyen 90. Perakuan Masuk Islam.
Seksyen 91. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.
Seksyen 92. Menentukan sama ada orang yang tak didaftarkan ialah seorang muallaf.
Seksyen 93. Kesalahan memberi maklumat palsu.
Seksyen 94. Kuasa membuat kaedah-kaedah.
Seksyen 95. Keupayaan masuk Islam.

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN ISLAM

Seksyen 96. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama.
Seksyen 97. Sekolah Agama.
Seksyen 98. Pengecualian.

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 99. Kaedah-kaedah.
Seksyen 100. Kecualian kaedah-kaedah dan perlantikan-perlantikan.
Seksyen 101. Peralihan.
Seksyen 102. Pindaan seksyen 165 dan 166 Enakmen.
Seksyen 103. Pemberhentian pemakaian Enakmen.

JADUAL PERTAMA

JADUAL KEDUA

JADUAL KETIGA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.