AKTA 559
AKTA KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.


(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam Warta.

(2) Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.