Akta Original

LAWS OF MALAYSIA


AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

Tarikh Persetujuan Diraja : 27 Jun 1984
Tarikh diterbitkan dalam Warta :28 Jun 1984
Tarikh mula berkuatkuasa :29 April 1987 [P.U. (B) 236/87]


___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________

Tajuk panjang & Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.
Seksyen 4. Pemakaian.
Seksyen 5. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Akta ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.
Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.
Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan.
Seksyen 10. Orang-orang dari agama lain.
Seksyen 11. Perkahwinan tak sah.
Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan.
Seksyen 15. Pertunangan.
Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin.
Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syar'iah.
Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akadnikah.
Seksyen 20. Tempat perkahwinan.
Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian.
Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
Seksyen 23. Poligami.
Seksyen 24. Akadnikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran.
Seksyen 26. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq.
Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang taksah atau tak legal.
Seksyen 28. Perlantikan Ketua Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam.
Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
Seksyen 30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.
Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.
Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
Seksyen 34. Efek pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
Seksyen 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32.
Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan.`
Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.
Seksyen 39. Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan.
Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa.
Seksyen 42. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.
Seksyen 44. Bukti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
Seksyen 46. Pertukaran agama.
Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.
Seksyen 48. Timbangtara oleh Hakam.
Seksyen 49. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.
Seksyen 50. Perceraian di bawah ta'liq atau janji.
Seksyen 51. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'.
Seksyen 52. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh.
Seksyen 53. Anggapan mati.
Seksyen 54. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
Seksyen 55. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenai nafkah, penjagaan, dsb., telah dibuat.
Seksyen 56. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
Seksyen 57. Hak terhadap mas kahwin, dsb. tidak akan tersentuh.
Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 59. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.
Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang tertentu.
Seksyen 61. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 62. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 63. Mengkompaun nafkah.
Seksyen 64. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 65. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
Seksyen 66. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
Seksyen 68. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya.
Seksyen 69. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 70. Nafkah sementara.
Seksyen 71. Hak tempat tinggal.
Seksyen 72. Kewajipan menanggung nafkah anak.
Seksyen 73. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.
Seksyen 74. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.
Seksyen 75. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 77. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
Seksyen 78. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 79. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
Seksyen 80. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Seksyen 81. Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak.
Seksyen 82. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.
Seksyen 83. Bagaimana hak penjagaan hilang.
Seksyen 84. Lamanya penjagaan.
Seksyen 85. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.
Seksyen 86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.
Seksyen 87. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.
Seksyen 88. Orang-orang yang berhak kepada penjagaan.
Seksyen 89. Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.
Seksyen 90. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 91. Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
Seksyen 92. Penjaga bersama dengan ibu.
Seksyen 93. Perubahan kuasa penjaga harta.
Seksyen 94. Pemecatan penjaga.
Seksyen 95. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 96. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 97. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
Seksyen 98. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
Seksyen 99. Perintah khas mengenai harta kecil.
Seksyen 100. Permohonan untuk mendapatkan pendapat , dsb.
Seksyen 101. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 102. Penjaga bagi anak yatim.
Seksyen 103. Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan agama Islam.
Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
Seksyen 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.
Seksyen 106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksud untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.
Seksyen 107. Tegahan terhadap gangguan.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 108. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Wilayah Persekutuan.
Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb., di Wilayah Persekutuan.
Seksyen 110. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.
Seksyen 111. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.
Seksyen 112. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat.
Seksyen 113. Persetubuhan syubhah.
Seksyen 114. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.
Seksyen 115. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.
Seksyen 116. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah.
Seksyen 117. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 118. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa.
Seksyen 119. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.
Seksyen 120. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.
Seksyen 121. Rayuan.
Seksyen 122. Perkahwinan yang tertakluk kepada undang-undang negara asing atau yang diakadnikahkan di luar negeri di bawah Akta ini.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 123. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 124. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 125. Tidak membuat laporan.
Seksyen 126. Meninggal langsung isteri.
Seksyen 127. Menganiaya isteri.
Seksyen 128. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 129. Isteri tidak menurut perintah.
Seksyen 130. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.
Seksyen 131. Persetubuhan luar nikah antara orang-orang bercerai.
Seksyen 132. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah nafkah.
Seksyen 133. Percubaan dan subahat.

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 134. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.
Seksyen 135. Pemberhentian pemakaian Enakmen Selangor.

JADUAL (Seksyen 2 (3))

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.