AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN IX - MASUK ISLAMSeksyen 91. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.


(1) Seseorang yang telah masuk Islam dan telah didaftarkan dalam Daftar Muallaf hendaklah, bagi maksud mana-mana undang-undang Persekutuan atau Negeri, dan untuk semua masa, diperlakukan sebagai seorang Islam.

(2) Seseorang yang kemasukan Islamnyadan telah didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang mana-mana Negeri hendaklah, bagi semua maksud di Wilayah-Wilayah Persekutuan dan bagi maksud-maksud menguatkuasakan di Wilayah-Wilayah Persekutuan peruntukan-peruntukan mana-mana undang-undang, diperlakukan sebagai seorang Islam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.