AKTA 355
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965 (DISEMAK - 1988)Seksyen 3. Pengesahan.


Segala kesalahan di bawah hukum Syarak yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini telah dibicarakan oleh mana-mana Mahkamah yang disebut terdahulu hendaklah disifatkan telah dibicarakan dengan sah seolah-olah bidang kuasa yang berkenaan dengannya telah diberi kepada Mahkamah-Mahkamah tersebut oleh undang-undang Persekutuan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.