AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN ISLAMSeksyen 96. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama.


(1) Majlis hendaklah melantik suatu jawatankuasa yang hendaklah dikenali sebagai Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama, yang hendaklah terdiri daripada---

(2) Setiausaha Majlis hendaklah menjadi setiausaha kepada Jawatankuasa itu dan hendaklah bertanggungjawab bagi melaksanakan keputusan-keputusan jawatankuasa itu.

(3) Jawatankuasa hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan tauliah bagi maksud mengajar mengenai apa-apa aspek agama Islam dan untuk menarik balik tauliah sedemikian.

(4) Majlis, dengan kelulusan Menteri, boleh membuat kaedah-kaedah yang mengadakan peruntukan bagi---

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.