P.U. (A) 248/2002
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA PROSEDUR JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997) 2002
Mukadimah

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001 [Akta A1095], Yang di-Pertuan Agong membuat perintah yang berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.