P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA
Kaedah 11. Pelantikan anggota baru

(1) Majlis boleh melantik seorang anggota baru untuk mengisi kekosongan jawatan mana-mana anggota yang pelantikannya terhenti di bawah kaedah 9 atau 10.

(2) Seseorang yang dilantik di bawah subkaedah (1) hendaklah memegang jawatannya hanya selama baki tempoh jawatan anggota Jawatankuasa yang pelantikannya terhenti.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.