P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006
JADUAL KEDUA (Borang 2)

[Kaedah 23]

KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN)
(TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006


Untuk kegunaan pejabat sahaja
No. Siri: ...................................
No. Pendaftaran: ......................

PERMOHONAN BAGI TAULIAH MENGAJAR

(Bukan Warganegara)

BAHAGIAN IA. BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON

1. Nama: ………………………………………………………...........................................……

2. No. paspot: …………………………………………………………..................……

3. Kewarganegaraan: …………………………………………………………..................…

4. Alamat tempat tinggal: ………………………………………………………....................……

5. No. telefon (rumah) : ……………….. (telefon bimbit) : ……………… No. faks: ........................

6. Umur dan tarikh lahir: …………………………......... Tempat lahir : ………………………………

7. Keturunan : ……………… Bangsa : …………………. Jantina : ………................……….

8. Taraf perkahwinan: ……………………………………………………................……………

9. *Tidak pernah/pernah disabitkan dengan kesalahan jenayah.

10. Dokumen yang berikut yang disahkan dengan sempurnanya dilampirkan:

……………………………….……………………………….
(Tandatangan pemohon) (Tarikh)


………………………………..
(Nama pemohon)


_____________________________________________
*Potong mana-mana yang tidak berkenaan.


B. BUTIR-BUTIR PENGANJUR

1. Nama: ..............................................................................................................................

2. Alamat: .............................................................................................................................

3. No. telefon (rumah): ………..…..(telefon bimbit): ………....…. No. faks: …......………….

4. Tarikh aktiviti diadakan: ………….......……………………………………………………...

5. Masa aktiviti diadakan: ……………........……………………………………………………

6. Tempat aktiviti diadakan: ……………........………………………………………………….


C. BUTIR-BUTIR KELAYAKAN AGAMA/AKADEMIK

1. Tahap kelayakan agama: …………………………………………................…………………

2. Tahap kelayakan akademik lain: …………………………………………...............…….…..

3. Kelayakan lain: …………………………………………………………….............………….


D. BUTIR-BUTIR PENYOKONG

1. Penyokong Pertama

Nama: …………………………………… No. Kad Pengenalan: ……………....………….

Alamat tempat tinggal: …………………..…………………………………………....………

No. telefon (rumah): ………………………… (telefon bimbit): …………………………..

Pekerjaan: ……………………….……………………………………………………..………

Hubungan dengan pemohon: ……………………………….…………………….........………


.......................................................................................
(Tandatangan) (Tarikh)


2. Penyokong Kedua

Nama: ……………………………...………. No. Kad Pengenalan: ………………………

Alamat tempat tinggal: ………………………….................………………………………..

No. telefon (rumah): ………………………………(telefon bimbit): ………………………

Pekerjaan: …………………………………………………………..………………….………

Hubungan dengan pemohon: ......………………………………….…………………………


……………...………………… ………….…...........…………
(Tandatangan) (Tarikh)


BAHAGIAN II

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA

E. KEPUTUSAN JAWATANKUASA

Pemohon ini layak/tidak layak diberikan tauliah mengajar dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan.


.............................................................
.............................................................
(Tandatangan)
Pengerusi
Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama
Wilayah-Wilayah Persekutuan
(Tarikh)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.