P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN I - PERMULAAN
Kaedah 3. Fi

Fi yang kena dibayar di bawah Kaedah-Kaedah ini ialah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.