P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006
JADUAL KEDUA (Borang 4)

BORANG 4

[Kaedah 25]

KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN)
(TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

Untuk kegunaan pejabat sahaja
No. Siri: .................................
No. Pendaftaran: ....................


TAULIAH MENGAJAR

(Bukan warganegara)

Dengan ini diperakui bahawa ………………………………………………………………………
No. Pasport ……………………………. beralamat di ………………………………………………….… telah memenuhi kehendak Jawatankuasa dan beliau dengan ini diberikan tauliah mengajar tentang apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Tauliah mengajar ini sah digunakan dalam tempoh …………... hari/bulan/tahun dari tarikh ia dikeluarkan.


.............................................................
.............................................................
(Tandatangan)
Pengerusi
Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama
Wilayah-Wilayah Persekutuan
(Tarikh)


Dibuat 7 Februari 2006
[JAKIM(15.00)/9/1/6/1(43); PN(U2)530/IV]
DATO’ MUSTAFA BIN ABDUL RAHMAN
Timbalan Pengerusi
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Diluluskan
DATO’ DR. ABDULLAH BIN MD ZIN
Menteri di Jabatan Perdana MenteriCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.