P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006
Mukadimah

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 96(4) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505], Majlis, dengan kelulusan Menteri, membuat kaedah-kaedah yang berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.