P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN I - PERMULAAN
Kaedah 4. Borang

Borang-borang yang disebutkan dalam Kaedah-Kaedah ini ialah borang-borang yang ditetapkan dalam Jadual Kedua.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.