P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006
JADUAL KEDUA (Borang 3)

[Kaedah 25]

KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN)
(TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

Untuk kegunaan pejabat sahaja
No. Siri: .................................
No. Pendaftaran: ...................

TAULIAH MENGAJAR

(Warganegara)

Dengan ini diperakui bahawa ………………………………………………………………………

No. Kad Pengenalan…………………………………………………….…………………………

beralamat di ………………………………………………………………………………………… telah memenuhi kehendak Jawatankuasa dan beliau dengan ini diberikan tauliah mengajar tentang apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan.


.............................................................
.......................................................
(Tandatangan)
Pengerusi
Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama
Wilayah-Wilayah Persekutuan
(Tarikh)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.