P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

BAHAGIAN III - PENGAJAR
Kaedah 22. Kelayakan

(1) Seseorang itu layak memohon untuk mendapatkan suatu tauliah mengajar jika dia memenuhi syarat-syarat yang berikut:
(2) Bagi maksud kaedah ini, “berpengetahuan” ertinya mana-mana orang yang memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan ajaran Islam, melalui mana-mana institusi pendidikan formal selain subperenggan (a)(i) dan (ii).Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.